SK EN CZ DE

Reklamácie

8. Reklamačný poriadok (záruka, zodpovednosť za vady, reklamácie)

8.1. Odberateľ má právo na bezplatné odstránenie technickej vady, včas a riadne, pokiaľ ide o technickú vadu služby, ktorú možno odstrániť. Povinnosťou poskytovateľa je technickú vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

8.2. Ak ide o technickú vadu služby, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba mohla riadne užívať, má odberateľ právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú odberateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však odberateľ nemôže pre viacnásobné opätovné vyskytnutie sa vady službu riadne užívať. Za viacnásobné opätovné vady sa považuje taký stav, ak sa akékoľvek technické vady službu objavili minimálne päťkrát za jeden kalendárny mesiac. Poskytovateľ je povinný odberateľovi vrátiť 50 % zo zaplatenej odplaty (ceny) v lehote 14 dní od okamihu doručenia odstúpenia od Zmluvy, ak mal odberateľ sprístupnenú službu menej ako 3 mesiace.

8.3. Odberateľ je povinný reklamáciu uplatniť u poskytovateľa alebo určenej osoby. Poskytovateľ zodpovedá za vady služby v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

8.4. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok poskytovateľa, teda čl. 8. týchto obchodných a reklamačných podmienok. Odberateľ bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie služby vrátane údajov o tom, ako možno reklamáciu uplatniť, v čase pred uzavretím Zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa a odberateľ mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

8.5. Na služby zakúpené odberateľom od poskytovateľa vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa sa vzťahuje reklamačný poriadok.

8.6. Pokiaľ služba vykazuje vady, za ktoré zodpovedá poskytovateľ a bola zakúpená u poskytovateľa, má odberateľ právo uplatniť si u poskytovateľa zodpovednosť za technické vady služby v súlade s bodmi 8.1. a 8.2. .

8.7. Ak služba vykazuje vady, odberateľ má právo uplatniť reklamáciu prostredníctvo zaslania elektronickej pošty poskytovateľovi, v ktorej odberateľ opíše vady služby, najmä jej rozsah, druh a dĺžku trvania technickej vady (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“).

8.8. Po oznámení o uplatnení reklamácie poskytovateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín prostredníctvom zaslania elektronickej pošty oznámi odberateľovi prijatie reklamácie, kde uvedie zároveň dôvody vzniku vady služby, predpokladaný čas potrebný na odstránenie vady, a v prípade, že ide o vadu neodstrániteľnú, o možnosti odstúpiť od Zmluvy.

8.9. Poskytovateľ je povinný odstrániť technickú vadu bez zbytočného odkladu, pokiaľ ide o značne komplikovanú technickú vadu služby, tak najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa oznámenia o uplatnení reklamácie. V prípade, že ani po uplynutí lehoty uvedenej vyššie poskytovateľ technickú vadu služby neodstráni, a táto technická vada má za následok, že služba nie je prístupná, alebo je prístupná v kvalite, ktorá je značne horšia ako bolo dojednané, má odberateľ právo odstúpiť od Zmluvy. Poskytovateľ je povinný odberateľovi vrátiť 50 % zo zaplatenej odplaty (ceny) v lehote 14 dní od okamihu doručenia odstúpenia od Zmluvy, ak mal odberateľ sprístupnenú službu menej ako 3 mesiace.

8.10. Odberateľ nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady služby, o ktorých bol poskytovateľom v dobe uzatvárania Zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola Zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.11. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nahradiť vadnú službu (chybné audiovizuálne dielo) za inú bezvadnú službu (nové audiovizuálne dielo) s rovnakými alebo lepšími obsahovými a technickými parametrami, ak to odberateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

8.12. Poskytovateľ nezodpovedá za vady služby:

8.13. Povinnosťou poskytovateľa je vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: a) odstránením technickej vady služby, b) výmenou služby za novú službu (nové audiovizuálne dielo), c) v prípade neodstrániteľnej vady návrhom na odstúpenie od zmluvy, d) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.14. O výsledku vybavenia reklamácie bude poskytovateľ informovať odberateľa bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

8.15. Záručná doba je časovo neobmedzená a platí počas celej doby sprístupnenia služby.

8.16. V prípade, že odberateľ odstúpi od Zmluvy v súlade s ustanoveniami bodu 10.10 týchto obchodný a reklamačných podmienok, a službu nemal ešte sprístupnenú, resp. nemohol sa k službe prihlásiť ani prvýkrát a odstúpi od Zmluvy, má nárok na vrátenie 100 % zaplatenej odplaty (ceny) poskytovateľovi. V prípade, že odberateľ odstúpi od Zmluvy v súlade s ustanoveniami bodu 10.10 týchto obchodných a reklamačných podmienok do 3 mesiacov odo dňa sprístupnenia služby, má odberateľ nárok na vrátenie časti odplaty (ceny) vo výške 50% z jej hodnoty.

8.17. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie služby podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok.

8.18. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady minimálne päťkrát za jeden kalendárny mesiac.

8.19. Oprávnenie odberateľa na uplatnenie reklamácie vady služby je po tom, ako využil svoje právo a požiadal poskytovateľa o odstránenie vady služby podľa bodu 8.1. týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

8.20. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok, ktoré majú charakter spotrebiteľských práv výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona č.102/2014.