SK EN CZ DE

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky a reklamačné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Nasledujúce obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú zo zmluvy o poskytnutí služby (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej podľa ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi odberateľom a poskytovateľom:
Vital trade s.r.o., IČO: 46167790, Nálepkova 30, 921 01 Piešťany, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 27479/T (ďalej len "poskytovateľ"). Predmetom tejto Zmluvy je záväzok poskytovateľa sprístupniť na internetovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa inštruktážne cvičebné audiovizuálne diela (ďalej len „služba“) odberateľovi a na druhej strane záväzok odberateľa zaplatiť za sprístupnenie inštruktážnych audiovizuálnych diel odplatu.
Kontaktné údaje poskytovateľa:

Vital trade s.r.o., IČO: 46167790, Nálepkova 30, 921 01 Piešťany, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: sro, vložka číslo: 27479/T, ICO: 46167790 DIČ: 2023269699 IČ DPH: SK2023269699 Prevádzka: Nálepkova 30, 921 01 Piešťany Telefón: +421 903 443083 Email: info@vitaltrade.sk

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 Trnava 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor tel. č.: 033/5512 689, 033/5512 690 fax č.: 033/5512 656 http://www.soi.sk http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia Zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. V prípade uzatvorenia Zmluvy v písomnej forme, v ktorej budú dohodnuté podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia Zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Novo dohodnuté obchodné podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehôt, zodpovednosť za vady a pod.)

1.2. Zobrazená výška odplaty (cena) za poskytnutie služby na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorá je prevádzkovaná poskytovateľom obsahuje aj daň z pridanej hodnoty v stanovenej výške podľa platného právneho predpisu Slovenskej republiky. Nezahŕňa cenu za iné voliteľné služby. Všetky obchodné a iné akcie platia do času uvedeného v oznámení o akciách, ak pri danej službe (audiovizuálnom diele) nie je uvedené inak.

1.3. Právom poskytovateľa je kedykoľvek upraviť výšku odplaty (cenu), ktorá je uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu, v prevádzke poskytovateľa. Takáto zmena sa nevzťahuje na Zmluvy uzatvorené pred zmenou výšky odplaty (ceny), bez ohľadu na to, že ešte neprišlo k sprístupneniu služby.

1.4. Služba je prístupná prostredníctvom webových prehliadačov, ako napríklad Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Safari, Opera s nainštalovaným pluginom Flash player. K plnému využívaniu služby je potrebné mať osobný počítač, prípadne tablet, alebo mobilný telefón (smartfón), ktorý obsahuje internetový prehliadač a umožňuje prehliadanie videí. Podrobné technické požiadavky potrebné na riadne užívanie služby budú uvedené na podstránke internetového obchodu poskytovateľa.

2. Spôsob uzatvárania Zmluvy

2.1. Zmluva sa uzatvára na základe návrhu, ktorý zasiela odberateľ poskytovateľovi vo forme vyplneného a odoslaného formulára prostredníctvom internetovej stránky poskytovateľa, ktorému zaslal návrh na jej uzatvorenie. Predmetom Zmluvy je odplatné sprístupnenie služieb – inštruktážnych cvičebných audiovizuálnych diel označených odberateľom za odplatu (cenu) a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len "objednávka").

2.2. Po odoslaní objednávky bude zaslaná na e-mailovú adresu automaticky generovaná správa o prijatí objednávky do elektronického systému poskytovateľa (ďalej len "potvrdenie doručenia objednávky"). V prípade potreby je možné, že na e-mailovú adresu odberateľa môžu byť zasielané všetky dodatočné informácie ohľadne jeho objednávky.

2.3. Potvrdenie o doručení objednávky obsahuje informácie o tom, že poskytovateľovi bola doručená objednávka, a je zároveň akceptovaním návrhu na uzavretie Zmluvy (ďalej len „akceptácia objednávky“).

2.4. Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii služby, ktorej sprístupnenie je predmetom Zmluvy, ďalej údaje o výške odplaty (ceny), údaj o predpokladanej dodacej lehote služby – dobe sprístupnenia služby, údaje o poskytovateľovi (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.). Oznámenie môže obsahovať aj iné potrebné údaje.

2.5. Uzatvorenie Zmluvy nastáva doručením akceptácie objednávky elektronickou alebo písomnou formou.

2.6. Poskytovateľ jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky odberateľa o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, a iných podmienok tak, že:
a) o hlavných vlastnostiach a charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa,

b) o obchodnom mene a sídle poskytovateľa informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa,

c) o telefónnom čísle poskytovateľa a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt odberateľa s poskytovateľom, najmä o adrese jeho elektronickej pošty informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa,

d) o adrese elektronickej pošty (resp. poštovej adrese) poskytovateľa, na ktorej môže odberateľ uplatniť reklamáciu služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa,

e) o celkovej výške odplaty (ceny) za službu, resp. služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daniach alebo, ak vzhľadom na povahu služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o iných nákladoch a poplatkoch, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že odberateľ ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa,

f) o platobných podmienkach, podmienkach sprístupnenia služby, o lehote, do ktorej sa poskytovateľ zaväzuje sprístupniť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov odberateľa informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa,

g) o informácii o práve odberateľa odstúpiť od Zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa,

h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od Zmluvy informoval v čl. 10 a v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa; poskytovateľa zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od Zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa

i) o informácii, že ak odberateľ odstúpi od Zmluvy, nebude znášať žiadne potenciálne náklady spojené s vypnutím služby,

j) o povinnosti odberateľa uhradiť poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak odberateľ odstúpi od Zmluvy po tom, čo udelil poskytovateľovi výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa,

k) o okolnostiach, za ktorých odberateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa,

l) o poučení o zodpovednosti poskytovateľa za vady služby podľa príslušných ustanovaní Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa,

m) o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej poskytovateľom podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju poskytovateľ poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných odberateľovi po poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa.

n) o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa poskytovateľ zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže odberateľ s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa,

o) o dĺžke trvania Zmluvy, ak ide o Zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o Zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o Zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach ukončenia Zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa,

p) o minimálnej dĺžke trvania záväzkov odberateľa vyplývajúcich zo Zmluvy, ak zo Zmluvy vyplýva pre odberateľa takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa,

q) o povinnosti odberateľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť poskytovateľa a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo Zmluvy vyplýva pre odberateľa takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa,

r) o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa,

s) o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých poskytovateľa vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa,

t) o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa poskytovateľa zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa,

u) o potrebných úkonoch na uzatvorenie Zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa,

v) o tom, že Zmluva bude uložená v elektronickej podobe u poskytovateľa a je odberateľovi dostupná po tom, ako si ju odberateľ písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa,

w) o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie Zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa.

2.7. Pokiaľ poskytovateľ nesplnil svoju informačnú povinnosť podľa bodu 2.6. písmena e) týchto obchodných a reklamačných podmienok, odberateľ nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

3. Práva a povinnosti poskytovateľa

3.1. Poskytovateľ je povinný:

a) v prípade potvrdenia objednávky formou akceptácie a zaplatenia odplaty (ceny) odberateľom je poskytovateľ povinný sprístupniť (poskytnúť) službu v dohodnutom množstve, lehote a kvalite,

b) zabezpečiť, aby poskytnutá služba spĺňala platné právne predpisy SR,

c) zaslať potvrdenie o uzavretí Zmluvy na trvalom nosiči, ako napríklad prostredníctvom elektronickej pošty. Potvrdenie je povinný zaslať bezodkladne a musí obsahovať všetky informácie uvedené v 2.6. vrátane formuláru na odstúpenie od Zmluvy,

d) najneskôr spolu so sprístupnením služby odovzdať odberateľovi v elektronickej forme všetky potrebné doklady - údaje súvisiace so sprístupnením služby a určené na užívanie sprístupnenej služby a tak isto ďalšie doklady, ktoré sú predpísané platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky,

e) aby služba spĺňala všetky poskytovateľom garantované vlastnosti po celú dobu sprístupnenia služby.

3.2. Poskytovateľ má právo na riadne a včasné zaplatenie odplaty (ceny) odberateľom za sprístupnenú službu.

3.3. V prípade nedostupnosti poskytovanej služby z technických dôvodov, ak nie je schopný poskytovateľ sprístupniť odberateľovi službu v lehote dohodnutej v Zmluve, určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami, je povinnosťou poskytovateľa poskytnúť odberateľovi informáciu o dôvodoch nesprístupnenia - nedostupnosti služby a jej predpokladanom trvaní, poprípade o možnosti odstúpenia od Zmluvy pre odberateľa (storno objednávky). Odstúpenie od Zmluvy alebo storno objednávky je možné zaslaním e-mailu odberateľom. V prípade, že poskytovateľ nesprístupní službu, alebo sa odberateľ nemôže k službe prihlásiť po prvýkrát, a to v súlade s ustanoveniami bodu 5.2 týchto obchodných a reklamačných podmienok, môže odberateľ od Zmluvy odstúpiť. V prípade zaplatenia odplaty (ceny) odberateľom alebo jej časti, je povinnosťou poskytovateľa vrátiť už uhradenú odplatu (cenu) alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od Zmluvy resp. stornovania objednávky odberateľovi na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3.4. Poskytovateľ je oprávnený audiovizuálne diela sprístupnené v službe zmeniť, avšak pri zachovaní obdobného obsahu. Takáto zmena sa uskutoční za účelom skvalitnenia audiovizuálnych diel po obsahovej alebo technickej stránke. Zároveň poskytovateľ zachová prístup odberateľovi aj k nahradeným audiovizuálnym dielam, pričom poskytovateľ vhodne informuje odberateľa, kde budú pre neho k dispozícií.

4. Práva a povinnosti odberateľa

4.1. Poskytovateľ oboznámil odberateľa o povinnosti zaplatiť odplatu (cenu). Táto povinnosť je súčasťou objednávky.

4.2. Práva odberateľa: Odberateľ má právo na služby v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

4.3. Povinnosti odberateľa: a) zaplatiť dohodnutú odplatu (cenu) poskytovateľovi v dohodnutej lehote splatnosti, b) dodržiavať autorské práva vzťahujúce sa k poskytnutej službe.

4.4. Odberateľ berie na vedomie, že audiovizuálne diela sprístupnené v službe obsahujú inštruktážne cvičenia, ktorých cieľom nie je liečiť ochorenia a deformácie, ale majú preventívny charakter. Odberateľ taktiež berie na vedomie, že poskytovateľ nezodpovedá za správnosť vykonávaného cvičenia odberateľom podľa audiovizuálnych diel, a odberateľ vykonáva cvičenia na vlastnú zodpovednosť. Odberateľ ďalej berie na vedomie, že pred začatím vykonávania cvičenia by sa mal poradiť so svojim lekárom o vhodnosti cvičenia vzhľadom na diagnózy odberateľa.

4.5. Nakoľko predmetom Zmluvy je poskytnutie služby, odberateľ berie na vedomie a bol poučený, že nemá právo na odstúpenie od Zmluvy bez udania dôvodu podľa ust. § 7 ods.6 zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Odberateľ zároveň berie na vedomie, že uzatvorením Zmluvy súhlasí s tým, aby mu bola poskytnutá zvolená služba a je si vedomý toho, že poskytnutím služby stráca právo na odstúpenie od zmluvy podľa vyššie uvedeného ustanovenia.

5. Podmienky poskytnutia (sprístupnenia) služby a platobné podmienky

5.1. Pri každej službe na internetovej stránke elektronického obchodu je uvedená charakteristika konkrétnej služby. K využívaniu služby je nevyhnutné, aby odberateľ mal internetové pripojenie.

5.2. Poskytovateľ je povinný sprístupniť službu odberateľovi bezodkladne, najneskôr do 24 hodín odo dňa uzavretia Zmluvy a zaplatení odplaty (ceny) za poskytnutie služby odberateľom v prípade platby platobnou kartou a najneskôr do 3 pracovných dní v prípade platby prevodom na bankový účet, pokiaľ sa nedohodli v Zmluve inak. Pokiaľ si túto povinnosť poskytovateľ nesplnil, môže ho odberateľ vyzvať, aby službu sprístupnil v ním určenej primeranej dodatočnej lehote. Ak nedôjde k sprístupneniu služby ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, je odberateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. V prípade zaplatenia odplaty (ceny) odberateľom alebo jej časti, je povinnosťou poskytovateľa vrátiť už uhradenú odplatu (cenu) alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od Zmluvy resp. stornovania objednávky odberateľovi na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5.3. Zobrazenie služby na ľubovoľnej internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje poskytovateľ nie je len ilustračné. Charakteristika a detailný popis služby, ktoré sa nachádzajú v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach poskytovateľa umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa sú udávané poskytovateľom a ten aj zodpovedá za ich pravdivosť.

5.4. Poskytovateľ sprístupní službu odberateľovi elektronicky a to zaslaním prihlasovacích údajov na adresu elektronickej pošty odberateľa, na základe ktorých sa odberateľ prihlási na internetovej stránke určenej poskytovateľom, kde mu bude služba sprístupnená. Odberateľ je oprávnený využívať službu len v online prostredí a nie je oprávnený audiovizuálne diela sťahovať na pevný alebo iný disk.

5.5. Ak sa odberateľ nemôže prihlásiť k poskytovanej službe prihlasovacími údajmi uvedenými v bode vyššie, odberateľ kontaktuje prostredníctvom zaslania elektronickej pošty poskytovateľa a informuje ho tom. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu tento problém odstrániť. Ak poskytovateľ tento problém neodstráni ani do 7 pracovných dní, odberateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť a poskytovateľ je povinný odberateľovi vrátiť 50 % zo zaplatenej odplaty (ceny) v lehote 14 dní od okamihu doručenia odstúpenia od Zmluvy, ak mal odberateľ sprístupnenú službu menej ako 3 mesiace. Peňažné prostriedky sa prevedú na bankový účet, ktorý určí odberateľ.

5.6. V prípade neposkytnutia služby poskytovateľom napriek vytvorenej a zaplatenej objednávke, je odberateľ oprávnený v lehote uvedenej v bode 3.3. týchto obchodných podmienok odstúpiť od Zmluvy a poskytovateľ je povinný odberateľovi vrátiť už zaplatenú odplatu (cenu) alebo jej časť v lehote 14 dní od okamihu doručenia odstúpenia od Zmluvy. Peňažné prostriedky sa prevedú na bankový účet, ktorý určí odberateľ.

6. Odplata (cena) za poskytnutie služby

6.1. Odplata (cena) za poskytnutie služby, ktorá bola dohodnutá v Zmluve medzi odberateľom a poskytovateľom je uvedená v akceptácii objednávky. V prípade ak je odplata (cena) uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identickú službu uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky odberateľom, poskytovateľ doručí odberateľovi elektronickú správu s informáciou o ponuke novej výšky odplaty (ceny), ktorá sa považuje za návrh poskytovateľa na uzavretie novej Zmluvy, ktorý musí odberateľ výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu Zmluvy.

6.2. Odberateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi odplatu (cenu) za poskytnutie služby bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke poskytovateľa v čase pred sprístupnením služby alebo platobnom kartou.

6.3. Pri zaplatení odplaty (ceny) bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa, sa považuje za deň platby, okamih kedy bola celá výška odplaty (ceny) pripísaná na účet poskytovateľa. Pre odstránenie pochybností platí, že platba zaplatená platobnou kartou sa považuje pripísaná na účet poskytovateľa v deň platby a platba zaplatená bezhotovostným bankovým prevodom sa považuje za pripísaná na účet poskytovateľa tretím pracovným dňom odo dňa zaplatenia.

6.4. Povinnosťou odberateľa je zaplatiť poskytovateľovi odplatu (cenu) za poskytnutú službu v lehote podľa Zmluvy. Poskytovateľ nesprístupní odberateľovi službu skôr, ako bude celá výška odplaty (ceny) pripísaná na účet poskytovateľa.

6.5. Poskytovateľ je oprávnený odoprieť poskytnutie služby odberateľovi, ak odberateľ nezaplatí poskytovateľovi celú výšku odplaty (ceny).

7. Autorské práva poskytovateľa

7.1. Odberateľ nenadobúda vlastnícke právo k audiovizuálnym dielam sprístupneným v službe, je mu len udelená bezvýhradná licencia na užívanie diela.

7.2. Odberateľ je oprávnený užívať audiovizuálne diela sprístupnené v službe iba na osobné, nekomerčné používanie pri striktnom dodržaní autorského práva. Odberateľ nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, verejne zobrazovať, predvádzať, rozširovať a ani inak používať tieto diela na verejné alebo komerčné účely. Neoprávnené užívanie audiovizuálnych diel sprístupnených v službe predstavuje porušenie autorského práva s prislúchajúcimi občianskoprávnymi a trestnoprávnymi následkami.

7.3. Odberateľ nie je oprávnený kopírovať ani rozširovať audiovizuálne diela sprístupnené v službe a využívať tak diela za cieľom dosahovania zisku.

7.4. Odberateľ nie je oprávnený poskytnúť svoje prihlasovacie údaje akejkoľvek tretej osobe.

7.5. V prípade porušenia akéhokoľvek ustanovenia tohto článku, si vyhradzuje poskytovateľ právo zablokovať odberateľovi službu.

8. Reklamačný poriadok (záruka, zodpovednosť za vady, reklamácie)

8.1. Odberateľ má právo na bezplatné odstránenie technickej vady, včas a riadne, pokiaľ ide o technickú vadu služby, ktorú možno odstrániť. Povinnosťou poskytovateľa je technickú vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

8.2. Ak ide o technickú vadu služby, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba mohla riadne užívať, má odberateľ právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú odberateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však odberateľ nemôže pre viacnásobné opätovné vyskytnutie sa vady službu riadne užívať. Za viacnásobné opätovné vady sa považuje taký stav, ak sa akékoľvek technické vady službu objavili minimálne päťkrát za jeden kalendárny mesiac. Poskytovateľ je povinný odberateľovi vrátiť 50 % zo zaplatenej odplaty (ceny) v lehote 14 dní od okamihu doručenia odstúpenia od Zmluvy, ak mal odberateľ sprístupnenú službu menej ako 3 mesiace.

8.3. Odberateľ je povinný reklamáciu uplatniť u poskytovateľa alebo určenej osoby. Poskytovateľ zodpovedá za vady služby v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

8.4. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok poskytovateľa, teda čl. 8. týchto obchodných a reklamačných podmienok. Odberateľ bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie služby vrátane údajov o tom, ako možno reklamáciu uplatniť, v čase pred uzavretím Zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa a odberateľ mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

8.5. Na služby zakúpené odberateľom od poskytovateľa vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa sa vzťahuje reklamačný poriadok.

8.6. Pokiaľ služba vykazuje vady, za ktoré zodpovedá poskytovateľ a bola zakúpená u poskytovateľa, má odberateľ právo uplatniť si u poskytovateľa zodpovednosť za technické vady služby v súlade s bodmi 8.1. a 8.2. .

8.7. Ak služba vykazuje vady, odberateľ má právo uplatniť reklamáciu prostredníctvo zaslania elektronickej pošty poskytovateľovi, v ktorej odberateľ opíše vady služby, najmä jej rozsah, druh a dĺžku trvania technickej vady (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“).

8.8. Po oznámení o uplatnení reklamácie poskytovateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín prostredníctvom zaslania elektronickej pošty oznámi odberateľovi prijatie reklamácie, kde uvedie zároveň dôvody vzniku vady služby, predpokladaný čas potrebný na odstránenie vady, a v prípade, že ide o vadu neodstrániteľnú, o možnosti odstúpiť od Zmluvy.

8.9. Poskytovateľ je povinný odstrániť technickú vadu bez zbytočného odkladu, pokiaľ ide o značne komplikovanú technickú vadu služby, tak najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa oznámenia o uplatnení reklamácie. V prípade, že ani po uplynutí lehoty uvedenej vyššie poskytovateľ technickú vadu služby neodstráni, a táto technická vada má za následok, že služba nie je prístupná, alebo je prístupná v kvalite, ktorá je značne horšia ako bolo dojednané, má odberateľ právo odstúpiť od Zmluvy. Poskytovateľ je povinný odberateľovi vrátiť 50 % zo zaplatenej odplaty (ceny) v lehote 14 dní od okamihu doručenia odstúpenia od Zmluvy, ak mal odberateľ sprístupnenú službu menej ako 3 mesiace.

8.10. Odberateľ nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady služby, o ktorých bol poskytovateľom v dobe uzatvárania Zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola Zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.11. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nahradiť vadnú službu (chybné audiovizuálne dielo) za inú bezvadnú službu (nové audiovizuálne dielo) s rovnakými alebo lepšími obsahovými a technickými parametrami, ak to odberateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

8.12. Poskytovateľ nezodpovedá za vady služby:

• ak sa služba nezobrazuje alebo zobrazuje nesprávne z dôvodov chýbajúceho softwarového alebo hardwarového vybavenia na strane odberateľa,
• ak sa služba nezobrazuje alebo zobrazuje nesprávne z dôvodov nesprávnych nastavaní na strane odberateľa,
• ak sa služba nezobrazuje alebo zobrazuje nesprávne z dôvodov chýbajúcich aktualizácií alebo doplnkov na strane odberateľa,
• ak sa služba nezobrazuje alebo zobrazuje nesprávne z dôvodov používania nekompatibilného internetového prehliadača na strane odberateľa,
• ak sa služba nezobrazuje alebo zobrazuje nesprávne z dôvodov chybného alebo slabého internetového pripojenia na strane odberateľa.

8.13. Povinnosťou poskytovateľa je vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: a) odstránením technickej vady služby, b) výmenou služby za novú službu (nové audiovizuálne dielo), c) v prípade neodstrániteľnej vady návrhom na odstúpenie od zmluvy, d) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.14. O výsledku vybavenia reklamácie bude poskytovateľ informovať odberateľa bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

8.15. Záručná doba je časovo neobmedzená a platí počas celej doby sprístupnenia služby.

8.16. V prípade, že odberateľ odstúpi od Zmluvy v súlade s ustanoveniami bodu 10.10 týchto obchodný a reklamačných podmienok, a službu nemal ešte sprístupnenú, resp. nemohol sa k službe prihlásiť ani prvýkrát a odstúpi od Zmluvy, má nárok na vrátenie 100 % zaplatenej odplaty (ceny) poskytovateľovi. V prípade, že odberateľ odstúpi od Zmluvy v súlade s ustanoveniami bodu 10.10 týchto obchodných a reklamačných podmienok do 3 mesiacov odo dňa sprístupnenia služby, má odberateľ nárok na vrátenie časti odplaty (ceny) vo výške 50% z jej hodnoty.

8.17. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie služby podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok.

8.18. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady minimálne päťkrát za jeden kalendárny mesiac.

8.19. Oprávnenie odberateľa na uplatnenie reklamácie vady služby je po tom, ako využil svoje právo a požiadal poskytovateľa o odstránenie vady služby podľa bodu 8.1. týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

8.20. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok, ktoré majú charakter spotrebiteľských práv výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona č.102/2014.

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť poskytovateľovi v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť poskytovateľovi v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.3. Odberateľ, ktorý sa pred zaslaním objednávky registroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti https://nopainoffice.com/zakaznik/prihlasenie

9.4. Poskytovateľ týmto oznamuje odberateľovi, že zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) poskytovateľ ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania Zmluvy spracúvať osobné údaje odberateľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov odberateľa bude vykonávané poskytovateľom v predzmluvných vzťahoch s odberateľom a spracúvanie osobných údajov odberateľa je nevyhnutné na plnenie zo Zmluvy, v ktorej vystupuje odberateľ ako jedna zo zmluvných strán.

9.5. Odberateľ môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ZnOOÚ, aby poskytovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti poskytovateľa týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných službách a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných službách.

9.6. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi odberateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

9.7. Poskytovateľ vyhlasuje, že sa v súlade so ZnOOÚ osobné údaje budú získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

9.8. Poskytovateľ vyhlasuje, že v súlade so ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

9.9. Odberateľ udeľuje poskytovateľovi súhlas podľa bodu 9.5. týchto reklamačných a obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov odberateľa. Poskytovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov odberateľa. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže odberateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu odberateľom poskytovateľovi.

9.10. Odberateľ bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že poskytovateľ mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,

b) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie Zmluvy medzi poskytovateľom a odberateľom,

c) že bude spracúvať osobné údaje odberateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je odberateľ fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je odberateľ právnickou osobou,

d) že požadované osobné údaje je odberateľ povinný poskytnúť,

9.11. Poskytovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Poskytovateľ vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, alebo povinnosti ustanovenej poskytovateľovi.

9.12 Odberateľ má právo na základe písomnej žiadosti od poskytovateľa vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,

b) účel spracúvania osobných údajov,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
I) identifikačné údaje poskytovateľa a zástupcu poskytovateľa, ak bol vymenovaný,
II) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak poskytovateľ pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 34 ZnOOÚ,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre odberateľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
I) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak poskytovateľ získava osobné údaje odberateľa na základe súhlasu odberateľa podľa ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak odberateľova povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, poskytovateľ oznámi odberateľovi právny základ, ktorý mu túto povinnosť ukladá, a upovedomí ho o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
II) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
III) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
IV) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené, tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

9.13. Odberateľ na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u odberateľa namietať voči: spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu, využívaniu osobných údajov uvedených v § 31 na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 31 na účely priameho marketingu.

9.14. Odberateľ na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u poskytovateľa namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 31 ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka odberateľa je oprávnená, poskytovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie odberateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

9.15. Odberateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u poskytovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu poskytovateľa, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Odberateľ má právo žiadať poskytovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom poskytovateľ je povinný žiadosti odberateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia poskytovateľ informuje odberateľa v lehote podľa ods. 9.18. týchto Obchodných podmienok. Odberateľ nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov odberateľa, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov poskytovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke odberateľa, alebo ak poskytovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov odberateľa.

9.16. Ak odberateľ uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa ZnOOÚ; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom odberateľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

9.17. Odberateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak odberateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9.18. Poskytovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť odberateľa podľa tohto čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám odberateľa podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

9.19. Obmedzenie práv odberateľa podľa ZnOOÚ poskytovateľ bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.

9.20. Poskytovateľ oznamuje týmto odberateľovi, že v súlade ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov odberateľa sa predpokladá, že osobné údaje odberateľa budú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám, resp. okruhu príjemcov: osoba zodpovedná za spracovanie účtovníctva poskytovateľa a osoba zodpovedná za IT support poskytovateľa. Na základe žiadosti odberateľa, poskytovateľ oznámi presné údaje týchto osôb, nakoľko sa v čase môžu meniť.

10. Odstúpenie od Zmluvy

10.1. Pokiaľ dôjde k nemožnosti splniť svoje povinnosti zo strany poskytovateľa, vyplývajúce mu zo Zmluvy, zo závažných technických dôvodov, alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný poskytnúť službu odberateľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, poskytovateľ je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať odberateľa a zároveň je povinný ponúknuť odberateľovi náhradné plnenie alebo možnosť pre odberateľa odstúpiť od Zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak odberateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je poskytovateľ povinný vrátiť odberateľovi už zaplatenú zálohu za poskytnutie služby dohodnutú v Zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od Zmluvy prevodom na účet určený odberateľom.

10.2. Odberateľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu podľa ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), nakoľko podľa ust. § 7 ods.6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

10.3. Pri odstúpení od Zmluvy sa vyžaduje písomná forma, spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy omylom alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok.

10.4. Odstúpenie od Zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia Zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu odberateľa, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu služby, spôsob, akým má poskytovateľa vrátiť už prijaté plnenie, ak vznikol nárok na jeho vrátenie.

10.5. V prípade odstúpenia od Zmluvy odberateľom, sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so Zmluvou, od ktorej odberateľ odstúpil. Nie je možné požadovať od odberateľa žiadne náklady alebo iné platby, ktoré súvisia so zrušením doplnkovej zmluvy, okrem úhrady nákladov a platieb uvedených § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu.

10.6. Poskytovateľ zruší odberateľovi prístup k poskytovaným službám bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o odstúpení od Zmluvy, najneskôr do 24 hodín, avšak za podmienky, že je odstúpenie od Zmluvy platné a z dôvodov uvedených v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

10.7. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť odberateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, ak odoberateľovi vznikol nárok na ich vrátenie podľa tých obchodných a reklamačných podmienok.

10.8. Poskytovateľ je povinný vrátiť odberateľovi odplatu (cenu) za službu rovnakým spôsobom, aký použil odberateľ pri svojej platbe, pokiaľ sa s odberateľom nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby odberateľovi v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

10.9. Odberateľ je kedykoľvek bez udania dôvodu oprávnený požiadať poskytovateľa o zrušenie svojho prístupu k poskytovanej službe. V takom prípade dochádza k ukončeniu platnosti a účinnosti Zmluvy. Odberateľ však nemá nárok na vrátenie akéhokoľvek zaplateného plnenia.

10.10. Odberateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípadoch, ak:

a) poskytovateľ nesprístupní službu po prvýkrát v lehotách uvedených v bode 5.2. týchto obchodných a reklamačných podmienok;

b) je služba nedostupná viac ako 7 pracovných dní podľa bodu 5.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok;

c) má služba vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba mohla riadne užívať podľa bodu 8.2. týchto obchodných a reklamačných podmienok;

d) má služba viacnásobné opätovné vady podľa bodu 8.2. týchto obchodných a reklamačných podmienok;

e) poskytovateľ neodstráni technickú vadu ani do 7 pracovných dní podľa bodu 8.9. týchto obchodných a reklamačných podmienok.

11. Spôsoby platby

Spôsoby platby sú uvedené na tejto podstránke: https://nopainoffice.com/stranka/sposoby-platby

12. Záverečné ustanovenia

12.1. V prípade uzatvorenia Zmluvy v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

12.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ (elektronickej pošty).

12.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

12.4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči odberateľovi uzavretím Zmluvy.

12.5. Odberateľ bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

13. Alternatívne riešenie sporov

13.1. Odberateľ má právo požiadať poskytovateľa o nápravu, v prípade ak má pocit, že poskytovateľ porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak v súlade s právnymi predpismi. Ak poskytovateľ do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ – odberateľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.

13.2. Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie podnikateľov. Riešenie sporu sa prebieha medzi spotrebiteľom a poskytovateľom, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku, a ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR. Maximálny poplatok, ktorý môže ARS požadovať je 5 EUR od odberateľa, na úhradu nákladov.