SK EN CZ DE

Odstúpenie od zmluvy

10. Odstúpenie od Zmluvy

10.1. Pokiaľ dôjde k nemožnosti splniť svoje povinnosti zo strany poskytovateľa, vyplývajúce mu zo Zmluvy, zo závažných technických dôvodov, alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný poskytnúť službu odberateľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, poskytovateľ je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať odberateľa a zároveň je povinný ponúknuť odberateľovi náhradné plnenie alebo možnosť pre odberateľa odstúpiť od Zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak odberateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je poskytovateľ povinný vrátiť odberateľovi už zaplatenú zálohu za poskytnutie služby dohodnutú v Zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od Zmluvy prevodom na účet určený odberateľom.

10.2. Odberateľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu podľa ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), nakoľko podľa ust. § 7 ods.6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

10.3. Pri odstúpení od Zmluvy sa vyžaduje písomná forma, spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy omylom alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok.

10.4. Odstúpenie od Zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia Zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu odberateľa, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu služby, spôsob, akým má poskytovateľa vrátiť už prijaté plnenie, ak vznikol nárok na jeho vrátenie.

10.5. V prípade odstúpenia od Zmluvy odberateľom, sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so Zmluvou, od ktorej odberateľ odstúpil. Nie je možné požadovať od odberateľa žiadne náklady alebo iné platby, ktoré súvisia so zrušením doplnkovej zmluvy, okrem úhrady nákladov a platieb uvedených § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu.

10.6. Poskytovateľ zruší odberateľovi prístup k poskytovaným službám bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o odstúpení od Zmluvy, najneskôr do 24 hodín, avšak za podmienky, že je odstúpenie od Zmluvy platné a z dôvodov uvedených v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

10.7. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť odberateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, ak odoberateľovi vznikol nárok na ich vrátenie podľa tých obchodných a reklamačných podmienok.

10.8. Poskytovateľ je povinný vrátiť odberateľovi odplatu (cenu) za službu rovnakým spôsobom, aký použil odberateľ pri svojej platbe, pokiaľ sa s odberateľom nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby odberateľovi v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

10.9. Odberateľ je kedykoľvek bez udania dôvodu oprávnený požiadať poskytovateľa o zrušenie svojho prístupu k poskytovanej službe. V takom prípade dochádza k ukončeniu platnosti a účinnosti Zmluvy. Odberateľ však nemá nárok na vrátenie akéhokoľvek zaplateného plnenia.

10.10. Odberateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípadoch, ak:

a) poskytovateľ nesprístupní službu po prvýkrát v lehotách uvedených v bode 5.2. týchto obchodných a reklamačných podmienok;

b) je služba nedostupná viac ako 7 pracovných dní podľa bodu 5.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok;

c) má služba vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba mohla riadne užívať podľa bodu 8.2. týchto obchodných a reklamačných podmienok;

d) má služba viacnásobné opätovné vady podľa bodu 8.2. týchto obchodných a reklamačných podmienok;

e) poskytovateľ neodstráni technickú vadu ani do 7 pracovných dní podľa bodu 8.9. týchto obchodných a reklamačných podmienok.